top of page
Reguleringsplan.jpg

Reguleringsplaner

Arealplanlegging er et verktøy, som benyttes for å tilrettelegge nye områder eller endre eksisterende områder, til det formålet man ønsker å benytte det til. Dette kan for eksempel være å tilrettelegge et område til bolig, for så å prosjektere boliger og byggesøke dette i neste runde.

Vi har lang erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner og utarbeider større og mindre planer for kunder over hele landet.

Nedenfor har vi samlet tips til hva du bør sjekke i forkant av en detaljregulering, samt hvordan gangen er i en detaljregulering.

Tips

Er området avsatt i kommunens kommuneplan?

Er området utsatt for naturfare eller i nærheten av aktuelle støysoner?

En forhåndskonferanse med den aktuelle kommunen, vil som regel kunne avdekke både overnevnte og andre viktige forhold.

STEG 1

Første fase består i all hovedsak av innhenting av informasjon om og planene for området.

Her vil forutsetningene for planområdet avklares, samt at det dannes en overordnet plan for hva området skal benyttes til.

Oppstartsmøte med kommunen avvikles og planoppstart varsles til berørte parter og offentlig myndighet

STEG 2

Før frist for innspill, kan aktuelle utredninger bestilles og dagens situasjon beskrives.

Når innspill fra planoppstart er mottatt, kan planarbeidet startes for fullt. Her starter man gjerne med å se på tilgang til arealet, i kombinasjon med topologi og typologi.

Aktuelle utredninger rundt geoteknikk, støy, VAO, kulturminner m.m. vil kunne ha direkte innvirkning på mulighetene for området.

Vi forholder oss til enhver tids gjelende reguleringsplanveileder i dette arbeidet.

STEG 3

Komplett plangrunnlag sendes inn til behandling i den aktuelle kommunen og vil deretter legges ut til offentlig ettersyn, slik at berørte parter og offentlig myndighet kan uttale seg til planmaterialet.

En endelig stadfesting av reguleringsplanen, vil kunne skje i etterkant av dette.

Referanser

Anker Reguleringsplan
Sæbønesset

Sæbønesset Ørsta Kommune for Meisterbygg Møre

Kirkegata, Mo

Kirkegata 7 Rana Kommune for Helgeland Bolig

SkognSentrum

Sentrumsgården Skogn Levanger Kommune for Nordbohus Byggservice

Kvilstad

Kvilstad Levanger Kommune for Rostu Bolig

Hammeren

Hammeren Rana Kommune for Helgeland Bolig

Vanningsvegen

Vanningsvegen Bærum Kommune for ByggFokus

bottom of page