top of page
Ortofoto_Planforslag.JPG

Våre kunngjøringer

Her finner du våre pågående reguleringsplaner og frister for merknad.

Smiskaret-Boliger.png

Malvik Kommune

Formålet med planen er å tilrettelegge Smiskaret 95 for boligfortetting. Området planlegges fortettet med småhus, fortrinnsvis eneboliger. Bygningstypen kan variere, men skal tilpasset strøkets karakter og være av småhuskarakter. Det planlegges for boliger i to etasjer og et antall på fire til fem eneboliger.

Merknader og innspill sendes innen 16. april 2024

Stjørdal Kommune

Formålet med planen er å transformere Heyerdalsvegen fra dagens formål (forretning/kontor) til
bolig. Området planlegges med småhus, fortrinnsvis rekke- og kjedeboliger. Bygningstypen kan
variere, men skal tilpasset strøkets karakter og være av småhuskarakter. Det planlegges for boliger i
to etasjer og et antall opptil åtte enheter.

Merknader og innspill sendes innen 26. april 2024

Heyerdalsvegen.jpg
Planområde.jpg

Namsos Kommune

Formålet med planen er å tilrettelegge AM30 og CG23 for utbygging, med henholdsvis parkeringsareal under bakkenivå og sentrumsformål over bakkenivå. Det planlegges for forretning/kontor og off. /privat tjenesteyting på gateplan, og bolig, i form av leiligheter tilpasset alle aldersgrupper med uteoppholdsareal, i etasjene over. Det vil legges stor vekt tilpasning til kvartalsstruktur, samt at eksisterende bebyggelse ivaretas opp mot bevaring av kulturmiljø. Det planlegges for inntil to plan under bakkenivå og fem plan over, hvor det mot Sverresgate er inntrukket fra og med fjerde etasje og mot Abel Meyers Gate fra og med andre etasje.

Merknader og innspill sendes innen 28. juni 2024

Prosjekt kommer

-

-

Ortofoto_Planforslag.JPG

Smiskaret 95

Malvik Kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres det herved igangsetting av detaljplanarbeid for eiendom gnr. 46 bnr. 21, Smiskaret 95 i Malvik kommune. Planområdet omfatter en eksisterende eiendom i Smiskaret 95 og deler av gnr. 46 bnr. 3 og har et totalt areal på 2,9 daa. Det varsles samtidig om forhandlinger knyttet til utbyggingsavtale.

 

Formålet med planen er å tilrettelegge Smiskaret 95 for boligfortetting. Området planlegges fortettet med småhus, fortrinnsvis eneboliger. Bygningstypen kan variere, men skal tilpasset strøkets karakter og være av småhuskarakter. Det planlegges for boliger i to etasjer og et antall på fire til fem eneboliger.

 

Reguleringsplanen vil bli utformet som en detaljregulering som skal fastlegge utbygging og tilpasning til strøkets karakter, adkomstveg, felles lekeplass, parkering og renovasjon. I tillegg skal vann- og avløp planlegges for området, samt området vurderes opp mot geotekniske forhold.

 

Planområdet er avsatt til bolig i eksisterende plan Smiskaret og det er inntegnet to fotavtrykk på eiendommen. Planarbeidet er dermed i samsvar med overordet plan på formål, men avviker i antall boliger og etasjeantall, fra 2 til 4-5 boliger og fra 1,5 etasje til 2.

 

Planen er vurdert å være delvis i tråd med overordnet plan. Kommuneplanen tillater boligfortetting i området med bebyggelse inntil 2-3 etasjer, forutsatt at området ikke har en gjeldende plan. Området er omfattet av reguleringsplan som åpner for 1,5 etasjer, hvorpå planforslaget legges frem med forslag til 2 etasjer.

 

 

Det er vurdert at planen ikke utløser krav om planprogram jf. pbl. §§ 4-1 og 12-9, men at konsekvensene av økt antall etasjer bør beskrives i planbeskrivelsen. Planforslaget omfattes ikke av tiltak nevnt i vedlegg I, jf. forskrift for konsekvensutredning §6. Tiltaket er heller ikke listet opp i vedlegg II. Det vurderes at planforslaget ikke vil føre til vesentlige

virkninger for miljø og samfunn jf. § 8 og faller dermed ikke under planforslag som skal avkreves konsekvensutredning..

 

Planforslaget utarbeides av Arkplan Arkitektkontor. Forslagsstiller for reguleringsplanen er Steinvik Bygg AS.

 

I tillegg kunngjøres varsel om oppstart av planarbeidet på Malvik kommunes nettside.

 

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes til Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos eller på e-post til firmapost@arkplan.no innen 16. april 2024. 

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Arkplan v/Nils Sigurd Klykken, mob. 95 86 99 41.

 

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på Arkplan og kommunens sine nettsider.

Heyerdalsvegen 5

Stjørdal Kommune

Planid: 5030


Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres det herved igangsetting av detaljplanarbeid for eiendom gnr. 102 bnr. 163, Heyerdalsvegen 5, i Stjørdal kommune. Planområdet omfatter en eksisterende eiendom i Heyerdalsvegen 5 og har et totalt areal på 2,0 daa. Det varsles samtidig om forhandlinger knyttet til utbyggingsavtale.
 

Formålet med planen er å transformere Heyerdalsvegen fra dagens formål (forretning/kontor) til bolig. Området planlegges med småhus, fortrinnsvis rekke- og kjedeboliger. Bygningstypen kan variere, men skal tilpasset strøkets karakter og være av småhuskarakter. Det planlegges for boliger i to etasjer og et antall opptil åtte enheter.
 

Reguleringsplanen vil bli utformet som en detaljregulering som skal fastlegge utbygging og tilpasning til strøkets karakter, adkomstveg, felles lekeplass, grønnstruktur, parkering og renovasjon. I tillegg skal vann- og avløp planlegges for området, samt området vurderes opp mot geotekniske forhold. Planforslaget må sees i sammenheng med detaljregulering av Ligaardsvegen/Heyerdalsvegen (forslagsstiller Stjørdal Kommune) Planformålet er ikke i tråd med gjeldende overordnede planer. Ifølge forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I punkt 25, er det krav om KU for nye bolig- og
fritidsboligområder som ikke er i tråd med overordnet plan. Planområdet faller imidlertid ikke inn under størrelseskriteriet som er lagt til grunn for kravet. Jf. veileder til forskrift om
konsekvensutredninger gjelder krav til KU kun for planområder på 15 daa eller mer. Det er dermed ikke funnet grunnlag for å kreve konsekvensutredning for planforslaget. Det stilles krav til undersøkelser og vurderinger i planbeskrivelsen. Planforslaget utarbeides av Arkplan Arkitektkontor. Forslagsstiller for reguleringsplanen er Steinvik
Bygg AS.

I tillegg kunngjøres varsel om oppstart av planarbeidet på www.arkplan.no og Stjørdal kommunes nettside.
 

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes til Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos eller på e-post til
firmapost@arkplan.no innen 26. april 2024.


For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Arkplan v/Nils Sigurd Klykken, mob. 95 86 99 41.
 

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planområde.jpg

Abel M. Gate 30
&
Carl M. Gate 23

Namsos Kommune

Planid: 2023006

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 kunngjøres det herved igangsetting av detaljplanarbeid for eiendom gnr. 65 bnr. 1014 og gnr. 65 bnr. 1113, Abel Meyers Gate 30 (AM3o) og Carl Gulbransons gate 23 (CG23) i Namsos kommune. Planområdet omfatter nevnte eiendommer i tillegg til parkareal (65/225, 65/1203), vegareal (71/1, areal u/gbnr) og offentlig parkeringsareal (65/1364) og har et totalt areal på 11,7 daa. Det varsles samtidig om forhandlinger knyttet til utbyggingsavtale.

 

Formålet med planen er å tilrettelegge AM30 og CG23 for utbygging, med henholdsvis parkeringsareal under bakkenivå og sentrumsformål over bakkenivå. Det planlegges for forretning/kontor og off. /privat tjenesteyting på gateplan, og bolig, i form av leiligheter tilpasset alle aldersgrupper med uteoppholdsareal, i etasjene over. Det vil legges stor vekt tilpasning til kvartalsstruktur, samt at eksisterende bebyggelse ivaretas opp mot bevaring av kulturmiljø. Det planlegges for inntil to plan under bakkenivå og fem plan over, hvor det mot Sverresgate er inntrukket fra og med fjerde etasje og mot Abel Meyers Gate fra og med andre etasje.

 

Reguleringsplanen vil bli utformet som en detaljregulering og skal fastlegge utbygging og tilpasning til strøkets karakter, adkomstveg, uteoppholdsareal, parkering og renovasjon. I tillegg skal vann- og avløp planlegges for området, samt området vurderes opp mot geotekniske forhold og kulturmiljø.

 

Planområdet er sentrumsformål i eksisterende plan «Namsos Sentrum» og tillater maks utnyttelse på 95% BYA og minimum 100% BRA, med høyder opp til C+17,2. Planforslaget legger opp til en utnyttelse i tråd med overordnet plan. Høyder vil avvike mot øst, hvor det planlegges for høyder opp mot nærmeste bebyggelse «Sparebankbygget» på C+20-22. Planforslaget vil dermed samsvare med overordnet plan på formål og utnyttelse, men vil delvis avvike i forhold til maks høyde.

 

Det er vurdert at planen ikke utløser krav om planprogram jf. pbl. §§ 4-1 og 12-9, men at konsekvensene av økt høyde skal beskrives i planbeskrivelsen. Planforslaget omfattes ikke av tiltak nevnt i vedlegg I, jf. forskrift for konsekvensutredning §6. Tiltaket er

heller ikke listet opp i vedlegg II. Det vurderes at planforslaget ikke vil føre til vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. § 8 og faller dermed ikke under planforslag som skal avkreves konsekvensutredning.

 

Planforslaget utarbeides av Arkplan Arkitektkontor. Forslagsstiller for reguleringsplanen er Abel Meyers Gate 30 AS.

 

Varsel om oppstart av planarbeidet kunngjøres også på Namsos kommunes og Arkplan sine nettsider.

 

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes til Arkplan AS, pb.172, 7801 Namsos eller på e-post til firmapost@arkplan.no innen 28. Juni 2024. 

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Arkplan v/Nils Sigurd Klykken, mob. 95 86 99 41.

bottom of page